Política de privacitat

PRIVACITAT

Responsable - qui és el responsable de l'tractament de les dades?

Identitat: Cicles Sans

Domicili social: Vilafranca del Penedés

CIF/ NIF: B65292989

Correu Electrònic: info@ciclessans.net / ecommerce.ciclessans.net

Contacte: Pol Sans

Nom del domini: ciclessans.net

Finalitats - amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

- Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.

-Pemitir periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Cicles Sans, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.

-Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.

-Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.

-Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades - Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Cicles Sans gestionem les següents categories de dades:

-Dades identificatives

-Metadatos de comunicacions electròniques

-Dades d'informació comercial. En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Cicles Sans de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

-No obstant això, Cicles Sans podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació - ¿quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades amb la finalitat l'enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l'interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d'acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l'usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables a Cicles Sans

Termini de Conservació de les Dades - Per quant de temps conservarem les teves dades?

Cicles Sans conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Cicles Sans, com ara serveis d'allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l'execució dels serveis contractats.

Cicles Sans, ha subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Cicles Sans, amb l'objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d'activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació - Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

-Encriptación de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors de Cicles Sans

-Encriptación de la informació en els propis servidors de Cicles Sans

-Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers.

-En aquells casos en què Cicles Sans compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s'hagin regularitzades atenent el compromís de Cicles Sans amb la protecció, integritat i seguretat dels dades personals dels usuaris.

Drets - Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Cicles Sans estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació de l'tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Cicles Sans deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a ecommerce.ciclessans@gmail.com

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l'tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Cicles Sans podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, Cicles Sans comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 2018.12.27 Cicles Sans (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitja també pots consultar la nostra Política de Cookies