Condicions generals d'ús i avís legal

AVÍS LEGAL

Identitat de l'Responsable: CICLES SANS S.L.

Nom comercial: CICLES SANS

NIF/CIF: B65292989

Direcció: Avinguda Pla del diable , 1. 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Correu electrònic: info@ciclessans.net / ecommerce.ciclessans@gmail.com

En aquest espai, l'usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la teva navegació. Cicles Sans, com a responsables d'aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús

Les Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Cicles Sans inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, ciclessans.net ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal ciclessans.net

Dades personals que recollim i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Cicles Sans. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

-La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;

-Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o dels legítims titulars;

-La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, ciclessans.net l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Cicles Sans o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal ciclessans.net o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant ciclessans.net no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Cicles Sans poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Cicles Sans SL, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i ciclessans.net utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Cicles Sans. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Cicles Sans.El usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels els mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis de España.En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Cicles Sans indicant:

-Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

-Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

Cicles Sans SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

-La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

-La existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

-El ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

-La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

-El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre ciclessans.net amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal ciclessans.net, si us plau dirigiu-vos a info@ciclessans.net / ecommerce@ciclessans.com

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l'Art. 14, par. 1 de l'ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes en línia d'acord amb l'Art. 14, par. 1 de l'ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Mitjançant aquest document, s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la compravenda de productes oferts des de la pàgina web ciclessans.net, titularitat de Cicles Sans SL amb domicili Avinguda Pla de l'Diable, 21, 08720, Vilafranca de Penedès , amb NIF B65292989, i les persones físiques (d'ara en endavant el client) que manifesten la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d'aquesta web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents Condicions Generals que el client ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. A el client se li exposen a través del lloc web ciclessans.net les presents Condicions Generals, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el client comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El client sempre disposarà d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Qualsevol reclamació que el client necessiti traslladar a Cicles Sans SL s'haurà de fer mitjançant escrit dirigit a l'adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o a l'adreça de correu electrònic ecommerce.ciclessans@gmail.com

Tot comanda realitzada en el lloc web implica obligatòriament l'acceptació sense reserves per part de l'CLIENT de les presents condicions generals.

Article 1. Definicions

Los términos empleados a continuación tienen, en las presentes Condiciones Generales, el siguiente significado:

«CLIENT» : Fa referència a el co-contractant de l'VENEDOR, que garanteix tenir la qualitat de consumidor tal com és definida pel dret i la jurisprudència espanyola. A aquests efectes, es preveu expressament que el CLIENT actua a el marge de qualsevol activitat usual o comercial. Com a tal, s'estableix expressament que aquest CLIENT actua fora de qualsevol activitat habitual o comercial.

« ENTREGA » : Fa referència al primer lliurament dels PRODUCTES encarregats pel CLIENT a l'adreça de lliurament indicada a la comanda.

« PRODUCTES » : Fa referència a el conjunt de productes disponibles al lloc web.

« TERRITORI » : Fa referència a ESPANYA.

« VENEDOR » : Fa referència a CICLES SANS S.L.

Article 2. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la venda per part de l'VENEDOR als seus CLIENTS dels PRODUCTES.

El CLIENT és informat clarament i reconeix que el lloc web es dirigeix ​​a consumidors i que els professionals han de contactar a l'servei comercial de l'VENEDOR per poder beneficiar-se de condicions contractuals específiques.

Si el CLIENT no accepta els presents termes i condicions, li preguem s'abstingui de continuar utilitzant el nostre lloc web.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el client declara que:

1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

2. Que ha llegit, comprès, i que accepta, les presents Condicions Generals.

Article 3. Acceptació de les condicions generals

El CLIENT es compromet a llegir atentament aquestes condicions generals i les accepta, abans de procedir a l'pagament de la comanda dels PRODUCTES realitzats en el lloc web.

Les presents Condicions Generals estan inserides en la part inferior de cada pàgina de l'LLOC WEB per mitjà d'un enllaç i han de ser consultades abans de poder realitzar la comanda. Es convida el CLIENT a llegir atentament, descarregar i imprimir les condicions generals i a conservar una còpia.

El VENEDOR aconsella a CLIENT a llegir les condicions generals en el moment de realitzar una nova comanda, sent l'última versió de les mateixes aplicables a cada un d'ells.

Fent clic sobre el primer botó per fer la comanda i sobre el segon per confirmar el mateix, el CLIENT reconeix haver llegit, comprès i acceptat les condicions generals sense limitacions ni condicions.

Legislació aplicable

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos a el dret espanyol i al seu legislació vigent, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

Alteració de les condicions generals

Cicles Sans SL es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a el client, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web .

En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguin exposades a la web en el moment que el client adquireixi els corresponents productes. Tot comanda feta a Cicles Sans SL implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Cicles Sans SL vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Cicles Sans SL. El fet que Cicles Sans SL no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Article 4. Compra de productes en el lloc web

Per poder comprar qualsevol PRODUCTE, el CLIENT haurà de ser major de 18 anys i disposar de capacitat legal suficient o, si és menor, ser capaç de justificar el permís dels seus representants legals. Es convida CLIENT a facilitar les informacions necessàries per a identificar-lo, completant el formulari disponible al lloc web. El signe (*) indica els camps obligatoris que han de ser omplerts perquè la comanda de l'CLIENT sigui processat pel VENEDOR. El CLIENT pot verificar en el lloc web l'estat de la seva comanda. El seguiment de la LLIURAMENT, pot, si escau, ser efectuat o en línia de certs transportistes. El CLIENT pot igualment contactar amb el servei comercial de l'VENEDOR en tot moment per correu electrònic, a latilizando els instruments de supervisió direcció ecommerce.ciclessans@gmail.com, amb l'objecte d'obtenir informacions sobre l'estatus de la seva comanda.

Les informacions que el CLIENT faciliti a l'VENEDOR en el moment de realització de la comanda han de ser completes, exactes i actualitzades. El VENEDOR es reserva el dret a sol·licitar a l'CLIENT que confirmi, per qualsevol mitjà apropiat, la seva identitat, la seva elegibilitat i les informacions comunicades.

Article 5. Comandes

Article 5.1 Característiques dels PRODUCTES

El VENEDOR s'esforçarà per presentar el més clar possible les principals característiques dels PRODUCTES (sobre els fitxers d'informació disponibles al lloc web) i les informacions obligatòries que el CLIENT hagi de rebre en virtut de el dret aplicable.

El CLIENT es compromet a llegir atentament aquestes informacions abans de realitzar una comanda al lloc web.

El VENEDOR es reserva el dret de modificar la selecció de PRODUCTES disponibles al lloc web, especialment en funció dels problemes que tingui en relació amb els seus proveïdors.

Llevat d'indicació expressa contrària al lloc web, tots els PRODUCTES venuts pel VENEDOR són nous i conformes a la legislació europea vigent i amb les normes aplicables a Espanya.

Article 5.2. Procediment de comanda

Les comandes de PRODUCTES es realitzen directament en el lloc web. Per efectuar una comanda, el CLIENT ha de seguir els passos següents (però, en funció de el navegador utilitzat pel Client, aquests poden variar lleugerament).

5.2.1. Selecció dels PRODUCTES i opcions de compra

El CLIENT haurà de seleccionar el / s PRODUCTE (s) de la seva elecció, clicant sobre el / els PRODUCTE (s) escollit (s) i triant les característiques i les quantitats desitjades. Un cop el PRODUCTE hagi estat seleccionat, el PRODUCTE quedarà guardat a la cistella de compra de CLIENT. Aquest últim podrà, a continuació, afegir quants PRODUCTES addicionals desitgi.

5.2.2. Comandes

Un cop els PRODUCTES hagin estat seleccionats i guardats a la cistella, el CLIENT haurà de clicar sobre la cistella i verificar que el contingut de la seva comanda sigui correcte. Si el CLIENT no ho ha fet encara a continuació, serà convidat a identificar-se o inscriure-s'hi.

Una vegada que el CLIENT hagi validat el contingut de la cistella i que s'hagi identificat / inscrit, li apareixerà un formulari en línia completat automàticament i recapitulant el preu, les taxes aplicables i, si escau, les despeses de lliurament.

Es convida el CLIENT a verificar el contingut de la seva comanda (inclusivament la quantitat, les característiques i les referències dels PRODUCTES sol·licitats, l'adreça de facturació, el mitjà de pagament i el preu) abans de validar el seu contingut.

El CLIENT pot seguidament procedir a l'pagament dels PRODUCTES seguint les instruccions que preveu l'LLOC WEB i facilitar totes les informacions necessàries per a la facturació i el LLIURAMENT dels PRODUCTES. Pel que fa als PRODUCTES amb diferents opcions disponibles, les seves referències específiques apareixen quan les opcions correctes han estat seleccionades. Les comandes realitzades han de comprendre totes les informacions necessàries per al bon tractament de la comanda.

El CLIENT deu igualment seleccionar el mode de lliurament triat.

5.2.3. Justificant de recepció

Un cop realitzades totes les etapes descrites anteriorment, apareixerà en el lloc web 1 amb la finalitat de manifestar justificant de recepció de la comanda de CLIENT. Una còpia de l'justificant de recepció de la comanda serà automàticament adreçada a l'CLIENT per correu electrònic, sempre que l'adreça de correu electrònic comunicada al formulari sigui correcta.

El VENEDOR no enviarà cap confirmació de comanda per correu postal o telemàtic.

5.2.4. Facturació

Mitjançant la comanda, el CLIENT haurà d'atorgar les informacions necessàries per a la facturació (el signe (*) indicarà els camps obligatoris que han de ser omplerts perquè la comanda de l'CLIENT sigui tractat pel VENEDOR)

El CLIENT haurà així mateix indicar clarament totes les informacions relatives a la COMANDA, en particular la direcció exacta de la LLIURAMENT, així com qualsevol codi eventual d'accés a l'adreça de LLIURAMENT.

Ni el resguard de comanda que el CLIENT hagi realitzat online, ni el justificant de recepció de la comanda que el VENEDOR envia a l'CLIENT per correu electrònic constitueixen cap factura. Sigui quin sigui el mode de comanda o de pagament utilitzat, el CLIENT rebrà l'original de la factura en el moment de la LLIURAMENT dels PRODUCTES, a l'interior de l'paquet.

5.3. Data de la comanda

La data de la comanda és la data en la qual el VENEDOR acusa la recepció en línia de la mateixa. Els terminis assenyalats en el lloc web no comencen a comptar fins a aquesta data

5.4. Preu

Per a tots els PRODUCTES, el CLIENT trobarà al lloc web els preus assenyalats en euros, impostos inclosos, així com les despeses de lliurament aplicables (en funció de l'pes de l'paquet, sense embalatge i regals, la direcció de LLIURAMENT i el transportista o manera de transport escollit)

Els preus inclouen en particular l'impost de valor afegit (IVA) amb la taxa aplicable en la data de la comanda. Qualsevol modificació de la taxa podrà ser repercutida els PRODUCTES a comptar de la data d'entrada en vigor de la mateixa.

El tipus aplicable de l'IVA s'ha d'expressar en percentatge sobre el valor de l'PRODUCTE venut.

Els preus dels proveïdors de l'VENEDOR són susceptibles de ser modificats. En conseqüència, el preu indicat en el lloc web pot canviar. Aquests poden igualment ser modificats en el cas d'ofertes o vendes especials.

Els preus aplicables seran els que indica l'LLOC WEB a data de realització de la comanda pel CLIENT. Només es podrà utilitzar un cupó de descompte per comanda, qualsevol cupó, promoció, descompte i ofertes no són acumulables.

5.5. Disponibilitat de PRODUCTES

El VENEDOR aplicarà una gestió d'estocs "just a temps". En conseqüència, segons el cas, la disponibilitat de PRODUCTES dependrà de la seva existència en els estocs de l'VENEDOR.

El VENEDOR es compromet a complir amb les comandes rebudes amb reserva que els PRODUCTES estiguin disponibles.

La indisponibilitat d'un PRODUCTE figurarà en principi indicada a la pàgina de l'PRODUCTE en qüestió. Els CLIENTS podran ser així mateix informats de la reposició de l'PRODUCTE per part de l'VENEDOR.

En qualsevol cas, si la no disponibilitat no ha estat indicada en el moment de la comanda, el VENEDOR es compromet a informar sense dilacions a l'CLIENT, si el PRODUCTE aquesta disponible.

El VENEDOR pot, a petició de l'CLIENT:

Enviar tots els PRODUCTES conjuntament, a partir de el moment en què els PRODUCTES no stockados estiguin novament disponibles.

Procedir a un enviar parcial dels PRODUCTES disponibles en aquest moment, i enviar la resta de la comanda quan els altres ho estiguin, amb expressa menció relativa a les despeses de transports suplementaris que podrien derivar-se.

Proposar un PRODUCTE alternatiu de qualitat i preu equivalents, acceptat pel CLIENT.

Si el CLIENT decideix anul·lar la seva comanda de PRODUCTES no disponibles, obtindrà el reemborsament de totes les sumes desemborsades per aquests PRODUCTES en trenta (30) dies després de la seva pagament.

Article 6. Dret de desistiment

Les modalitats de el dret de desistiment estan previstes en la "Política de devolucions i reemborsaments", disponible a la següent pàgina Política de devolucions i reemborsament, Accessible sota de cada pàgina de l'LLOC WEB via hipervincle.

Article 7. Pagament

7.1. Mitjans de pagament

El CLIENT pot pagar els seus PRODUCTES línia al lloc web seguint els mitjans proposats pel VENEDOR.

El CLIENT garanteix a l'VENEDOR que posseeix totes les autoritzacions requerides per al mitjà de pagament escollit.

El VENEDOR prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades transmeses en línia en el quadre de l'pagament en línia en el lloc web.

Es necessita que totes les informacions relatives a l'pagament realitzades es transmeten a el banc de l'LLOC WEB i no són tractades en el lloc web.

7.2. Data de l'pagament

En caso de pago único por tarjeta de crédito, la cuenta del CLIENTE será debitada en el momento del pedido de los PRODUCTOS en el SITIO WEB.

En cas de LLIURAMENT parcial, l'import total serà dèbit del compte de l'CLIENT sense dilacions en el moment en què el primer paquet sigui enviat. Si el CLIENT decideix anul·lar la seva comanda de PRODUCTES indisponibles, el reemborsament s'efectuarà de conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 5.5 de les presents Condicions Generals.

7.3. Retards o rebuig de pagament.

Si el banc rebutja el dèbit d'una targeta de crèdit o un altre mitjà de pagament, el CLIENT haurà de contactar a el Servei de Clients de l'VENEDOR amb la finalitat de pagar la comanda per qualsevol altre mitjà de pagament vàlid

En el cas que, per la raó que sigui, oposició, rebuig o un altre, la transmissió de el flux de diners a causa pel CLIENT sigui impossible, la comanda serà anul·lada i la venda automàticament rescindida.

Article 8. Prova i arxiu.

Tot contracte conclòs pel CLIENT corresponent a una comanda superior a 120 € (impostos inclosos) serà arxivat pel VENEDOR durant un termini de 5 anys.

El VENEDOR accepta arxivar les informacions amb la finalitat d'assegurar un seguiment de les operacions i de realitzar una còpia de l'contracte a demanda CLIENT.

En cas de litigi, el VENEDOR tindrà la possibilitat de demostrar que el sistema de seguiment electrònic és fiable i garanteix la integritat de la transacció.

Article 9. Transmissió de la propietat.

El VENEDOR segueix sent el propietari dels PRODUCTES lliurats fins al moment de l'pagament complet pel CLIENT.

Les disposicions anteriors no són obstacle per a la transmissió a CLIENT, en el moment de la recepció per si mateix o per un tercer designat per ell que no sigui el transportista, els riscos de pèrdua o de danys en els PRODUCTES que siguin objecte de la reserva de propietat, així com els riscos de danys que puguin comportar.

Article 10. Lliurament

Las modalidades de ENTREGA de los PRODUCTOS son las previstas en la política de «enviament i pagament«, contemplada en las presentes Condiciones Generales y accesible debajo de cada página del SITIO WEB vía hipervínculo.

Article 11. Embalatge

Los PRODUCTOS serán embalados de conformidad con la normativa de transporte en vigor, con el fin de garantizar un máximo de protección durante la ENTREGA. Los CLIENTES se comprometen a respetar las mismas normas cuando devuelvan los PRODUCTOS de conformidad con las condiciones fijadas en la «Política de devolucions i reemborsament«

Article 12. Garanties.

12.1. Garantia de conformitat

El VENEDOR s'obliga a lliurar un PRODUCTE conforme, és a dir, propi a l'ús esperat consistent en un bé similar, corresponent a la descripció facilitada en el lloc web. Aquesta conformitat suposa igualment que el PRODUCTE presenta les qualitats que un comprador pugui legítimament esperar respecte a les declaracions públiques realitzades pel VENEDOR, incloses la promoció i l'etiquetatge.

En aquest marc, el VENEDOR és susceptible de respondre davant els defectes de conformitat existents a l'hora del lliurament i de les faltes de conformitat resultants de l'embalatge, les instruccions de muntatge o la instal·lació quan aquesta sigui posada a càrrec o hagi estat realitzada sota seva responsabilitat.

L'acció que es derivi per falta de conformitat prescriu als dos (2) anys a comptar des del lliurament de l'PRODUCTE.

En cas de manca de conformitat, el CLIENT podrà demanar, a la seva elecció, la substitució o reparació de l'PRODUCTE. En qualsevol cas, en el cas que el cost de l'elecció de l'CLIENT sigui manifestament desproporcional respecte a una altra opció, tenint en compte el valor de l'PRODUCTE o la importància de l'defecte, el VENEDOR podrà procedir a la devolució, sense atendre l'opció triada pel CLIENT.

En cas que la substitució o la reparació siguin impossibles, el VENEDOR es compromet a restituir el preu de l'PRODUCTE després de 30 dies des de la recepció de l'PRODUCTE retornat ia canvi de l'renvió de l'PRODUCTE pel CLIENT a l'adreça següent Avinguda Pla de l'Diable número 1 , 08720, Vilafranca de Penedès, Barcelona.

El CLIENT queda dispensat d'aportar prova de l'existència de defecte de conformitat de l'PRODUCTE durant els sis (6) mesos següents al lliurament de el bé.

Es necessita que la present garantia legal de conformitat s'aplica independentment de la garantia comercial consentida, si escau, sobre els PRODUCTES.

12.2. Garantia per vicis ocults

El VENEDOR s'obliga a garantir els vicis ocults de l'PRODUCTE venut susceptibles de convertir-lo en defectuós per a l'ús a el qual hauria de ser destinat, o que el disminueixen de tal manera que el CLIENT no ho hagués adquirit o hagués pagat un preu menor, cas d'haver-ho conegut.

Aquesta garantia permet el CLIENT, que pugui demostrar l'existència d'un vici ocult, triar entre el reemborsament de l'preu de l'PRODUCTE si és restituït o el reemborsament de part de l'preu si aquest no és restituït.

En cas que la substitució o la reparació fossin impossibles, el VENEDOR es compromet a restituir el preu de l'PRODUCTE en un període de trenta (30) dies després de la recepció de l'PRODUCTE retornat ia canvi de l'renvío de l'PRODUCTE pel CLIENT a l'adreça següent : Avinguda Pla de l'Diable número 1, 08720, Vilafranca de Penedès, Barcelona.

L'acció resultant per vicis ocults haurà de ser interposada pel CLIENT en un termini de dos (2) anys des del descobriment de l'vici.

12.3. Garantia del Fabricant

Política de Garantia global Specialized

Política de Garantia Espanya / Andorra Specialized

Article 13. Responsabilitat.

La responsabilidad del VENDEDOR no podrá en ningún caso establecerse en caso de no ejecución o mala ejecución de las obligaciones contractuales imputables al CLIENTE, a la hora de llevar a cabo su pedido.

El VENEDOR no podrà ser responsable, o considerat com incomplidor de les Condicions Generals, per tot retard o inexecució, quan la causa de l'endarreriment o de la no execució està lligada a un cas de força major o un cas fortuït tal com es defineix per la jurisprudència dels Tribunals espanyols.

Cal igualment que el VENEDOR no controla les pàgines webs que estan directament o indirectament lligats a l'LLOC WEB. En conseqüència, se l'exclou, en la mesura del permès en Dret, de tota responsabilitat lligada a la informació que en elles són publicades. Els hipervincles cap a aquestes pàgines webs s'atorguen a títol merament indicatiu i no suposen cap garantia sobre el seu contingut.

Article 14. Dades personals

El VENEDOR recull en el lloc web dades personals dels seus CLIENTS, fins i tot per mitjà de cookies. Els CLIENTS poden desactivar les cookies seguint les instruccions atorgades per les seves navegadors.

Les dades recollides pel VENEDOR seran utilitzades per tal de tractar les seves comandes realitzades a través del lloc web, gestionar el compte de CLIENT, analitzar les seves comandes i, si el CLIENT tria aquesta opció, enviar-correus amb fins promocionals, newsletters, ofertes promocionals i / o informacions sobre vendes especials, excepte si el client no desitja rebre aquestes comunicacions per part de l'vENEDOR.

Les dades de l'CLIENT seran conservats de manera confidencial pel VENEDOR de conformitat a la seva declaració efectuada a l'Agència de Protecció de Dades espanyola, les necessitats de l'contracte, i la llei.

Els CLIENTS poden desincribirse en tot moment accedint al seu compte o clicant sobre l'enllaç previst a aquest efecte sota de cada oferta rebuda per correu electrònic.

Les dades poden ser comunicades, totalment o en part, als prestataris de serveis de l'VENEDOR intervinents en la comanda. Amb finalitats comercials, el VENEDOR podrà transferir als seus col·laboradors els noms i coordenades dels seus CLIENTS, sota la condició que aquests hagin donat el seu acord previ en el moment de la seva inscripció en el LLOC WEB-.

El VENEDOR demanarà específicament als CLIENTS si volen que les seves dades personals siguin divulgats. Els CLIENTS podran canviar d'opinió en tot moment contactant amb el VENEDOR. El VENEDOR podrà igualment demanar als seus CLIENTS si desitgen rebre informació comercial dels seus col·laboradors.

De conformitat amb la 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i més concretament que disposen els seus articles 15 i 16, el CLIENT es beneficia d'un dret d'accés, rectificació, oposició (per motius legítims ) i de la supressió d'aquestes dades personals. Vostè podrà exercir aquest dret enviant un correu electrònic a l'adreça: ecommerce.ciclessans@gmail.com

Es precisa que el CLIENT ha de poder justificar la seva identitat, ja sigui escanejat 1 carnet d'identitat, o enviant a l'VENEDOR una fotocòpia del mateix.

Article 15. Política de galetes

Veure Política de Cookies

Article 16. Reclamacions

El VENEDOR posa a disposició el CLIENT un "servei telefònic a l'Client" amb el número següent: 938 90 17 06 . Tota reclamació escrita de l'CLIENT haurà de ser transmesa a l'adreça següent: Avinguda Pla de l'Diable número 1, 08720, Vilafranca de Penedès, Barcelona.

Article 17. Propietat intel·lectual

Tots els elements visuals i sonors de l'LLOC WEB, inclosos la tecnologia subjacent utilitzada, són protegits pels drets d'autor, dret de marques o patents corresponents.

Aquests elements són propietat exclusiva de l'VENEDOR. Tota persona que editi una pàgina web i voleu crear un enllaç directe cap al lloc web de sol·licitar l'autorització a l'VENEDOR per escrit.

Aquesta autorització de l'VENEDOR no serà en cap cas acordada de manera definitiva. Aquest enllaç ha de ser suprimit a petició de l'VENEDOR. Els hipervincles feia el lloc web que utilitzen tècniques com ara l'enfocament (framing) o la inserció d'hipertextos (in-line linking) són estrictament prohibits.

Article 18. Validesa de les condicions generals

Tota modificació de la legislació o de la reglamentació en vigor, o tota decisió de tribunal competent invalidant una o diverses clàusules de les presents Condicions Generals no podrà afectar la validesa de la resta de les mateixes.

Tal modificació o decisió no autoritzen en cap cas als CLIENTS a desconèixer les presents Condicions Generals.

Totes les condicions no expressament tractades en les presents seran regulades de conformitat amb els usos de el sector de el comerç dels particulars.

Article 19. Modificacions de les condicions generals

Les presents Condicions Generals s'apliquen a totes les compres efectuades en línia al lloc web, sempre que el lloc web estigui disponible.

Les condicions generals seran datades de forma precisa i podran ser modificades i posades a el dia pel VENEDOR en tot moment. Les condicions generals aplicables seran les que estiguin en vigor en el moment de la comanda.

Les modificacions aportades en les condicions generals no seran aplicables als PRODUCTES ja comprats.

Article 20. Competència i dret aplicable

LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS AIXÍ COM LES RELACIONS ENTRE CLIENT I VENEDOR ES REGIRAN PER DRET ESPANYOL.

EN CAS DE LITIGIO, NOMÉS ELS TRIBUNALS ESPANYOLS SERAN COMPETENTS.

Així mateix, previ a tot recurs d'arbitratge o en tribunals, prevaldrà la negociació entre les parts en un esperit de lleialtat i bona fe per tal d'arribar a un acord amistós per resoldre qualsevol conflicte relatiu a aquest contracte, inclusivament relatiu a la seva validesa.

La part que desitgi posar en marxa el procés de negociació ha d'informar l'altra part per carta certificada amb justificant de recepció indicant els elements de l'conflicte. Si a terme d'un període de quinze (30) dies, les parts no aconsegueixen entendre, les diferències seran sotmeses a la jurisdicció establerta a continuació.

Durant el procés de negociació i fins a la seva fiscalització, les parts es prohibeixen d'exercitar tota acció legal una contra l'altra pel conflicte objecte de negociació. Com a excepció, les parts seran autoritzades d'acudir a la jurisdicció de les mesures cautelars o la posada en marxa d'un procediment no comporta per les parts la renúncia de cap clàusula d'acord amistós, llevat voluntat contrària expressa.

Article 21. Devolucions

Si per qualsevol motiu no quedes satisfet amb la teva comanda, tens un termini de 14 dies naturals, a comptar de la data d'entrega de la comanda, per tornar-lo. Segons l'art. 102 i 104, de l'R.D.L. 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.).

Per realitzar la devolució has de fer-nos arribar el producte en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original, incloent garanties, etiquetes i instruccions d'ús. L'enviament de la devolució fins al nostre magatzem va a càrrec de client.

És molt important que ens tornis els productes perfectament embalats. En cas que els productes resultin danyats a causa d'un embalatge inadequat, no admetrem la devolució.

Article 22. Reemborsaments

Una vegada que rebem la mercaderia als nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, ciclessans.net s'admetrà la devolució del producte i es procedirà a l'reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada:

                  A. Si vas efectuar el pagament a través de targeta de crèdit o Paypal, se't abonarà l'import en la mateixa targeta de crèdit o compte de Paypal.

                  B. Si vas efectuar el pagament contra reemborsament o mitjançant transferència, et demanarem un número de compte on abonar l'import.

Nota: En el cas de la cancel·lació de la comanda per part de client o de ciclessans.net, els reemborsaments es realitzaran el mateix dia o a l'endemà de la cancel·lació de la compra (comandes sense enviaments). En el cas de la resta de reemborsaments, rebràs el reintegrament de l'import en un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la recepció en el nostre magatzem del producte de devolució.

En el cas que vulguis el canvi de talla d'un producte. T'aconsellem que et posis en contacte amb el nostre Servei d'Atenció a l'Client per gestionar-lo. Pots sol·licitar el canvi de talla des del nostre lloc web en el teu tauler de control o per correu electrònic. En els canvis de talla no has de gestionar cap enviament, nosaltres et vam enviar a una agència de transport per recollir el teu producte i t'enviarem el nou producte sense cap cost per a tu.

Article 23. Despeses de devolució de Bicicletes i Quadres

El COMPRADOR es farà càrrec de les despeses directes de reenviament de la bicicleta.

En cas de devolucions de bicicletes el VENEDOR es reserva el dret de retenir un import equivalent a l'15% de la compra en concepte de despeses de gestió, muntatge, reserva de la bicicleta i despeses de transport. En el cas de quadres de bicicleta, la suma retingut serà de l'10% de la compra. Aquestes disposicions no afecten els drets reconeguts a l'consumidor per la legislació vigent.